ළඟ එන සාගතයට කොළොම්තොටට වගා සංග්‍රාමයක්? – කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න – 2022.06.17