“හදිසි ගැබ් ගැනීම් පාලනය කිරීමට පිරිමි දරුවන් පෙති පාවිච්චි කරන රටක් මේක – 2021.12.29