සෑම පියවර දහස් වටී ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මාසයේ වැදගත්කම ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara