සාගතයක් අත ළඟ – යළ මහ දෙකටම බිත්තර වී තිබේ ද? මහාචාර්ය වර්ෂි දන්දෙණිය සමග මහාචාර්ය නාලිකා රණතුංග – Jathika Mehawara