සංවේදී ස්ථාන අනාවරණය නොකරමින් නිධන් සොයා… – Purawatha – Episode 3