සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වීම සහ රටේ වත්මන් කොවිඩ් අවදානම – ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara