ශ්‍රී ලංකාවේ පැතිර යන කොවිඩ් ප්‍ර⁣භේදයේ බලපෑම ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara