විදුලිය, ගෑස් , ඉන්දන ගැටලු මැද ආණ්ඩුව හෙටට යෙදෙන කාන්තා දිනය වෛශ්‍යා වෘත්තියේ යොදවලා