වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සහ කාන්තාව හමුවේ ඇති අභියෝග – සටන – Satana – 2022.03.09