වගා සංග්‍රාමය මුවාවෙන් පරිසරය විනාශ කිරීමක් ? – Jathika Mehewara – 2022.06.07