රජයට බදු හැර වෙන විකල්පයක් තියෙයි ද? – මහාචාර්ය ප්‍රියන්ග දුණුසිංහ