යුක්‍රේන ආක්‍රමණය අපිට තෙලුත්, විදුලියත් නැති වෙයිද ? – ආචාර්ය හසිත් කන්ද උඩහේවා