මැතිවරණය සහ ජනතා අපේක්ෂා – කාන්තා සටන – 2023.02.13