මැතිවරණයකින් මිස රට මේ අර්බුදයෙන් ගොඩගන්න බැහැ නේද? – නීතිඥ නිරූපා සේරසිංහ – ජාතික මෙහෙවර – 2022.06.20