මහාවංශයේ සඳහන් “ගිරිකුම්භීල” – සීගිරියට වඩා දැවැන්ත රජගල සොයා Purawatha – 2021.02.06