මහජන බැංකුවේ රු. බිලියන 54ක මහ පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ ණය කපා හැරීමේ ඇත්ත කතාව කුමක් ද?