මතය ප්‍රකාශ කිරීමට අරගල කිරීම අපරාධමය වරදක් ද? නීතිඥ දර්ශන කුරුප්පු – Jathika Mehawara