බැඳුම්කර පාස්කු කොමිෂන් වාර්තා ගැන හිටපු ජනාධිපති ලේකම් කතා කරයි.. – සිතිජය – Sithijaya

බැඳුම්කර පාස්කු කොමිෂන් වාර්තා ගැන හිටපු ජනාධිපති ලේකම් කතා කරයි.. - සිතිජය - Sithijaya