බාලදක්ෂිකා ව්‍යාපාරය කොවිඩ් සමයේ අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද? – ජාතික මෙහෙවර – 2022.01.07