පොලිස් පහරදීමකදී සහ අසාධාරණයකදී පොලිස් කොමිශන් සභාවෙන් සාධාරණයක් ලබාගන්නේ කෙසේද? – ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara,