පිළිකාකරක අඩංගු පොල්තෙල් සහ දේශීය පොල්තෙල් හදුනාගමු – Jathika Mehawara