පළාත් සභා මැතිවරණය සහ කාන්තා නියෝජනය සටන – Satana – 2021.10.27