පළාත් පාලන මැතිවරණය සහ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දේශපාලන භාවිතාව…ජාතික මෙහෙවර – 2023.03.02