පසු කොවිඩ් තත්ත්වය හා හදිසි අනතුරුවලින් වැළකීම පිළිබඳ ඔබ දැනුවත් ද?