නොදැනීම ඔබටත් දැනටමත් ඔමික්‍රෝන් ශරීරගත වී තිබෙන්න පුළුවන් – වෛද්‍ය චමල් සංජීව අනාවරණය කරයි