ධර්ම ශ්‍රී බන්ඩාර ඒකනායක සමග නීතිඥ තිෂ්‍ය වේරගොඩ – සිතිජය – 2022.01.08