දිගටම විදුලිය කපන්න වෙනවා.. බලශකිති ක්ෂේත්‍රයම බරපතළ අර්බූදයක් වේවි – ජාතික මෙහෙවර – 2022.01.12