ජාතික මෙහෙවර – මෙවර ජල බිල වැඩ ද? ගෙවන්නේ කොහොම ද ? – ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයෙන් පිළිතුරු