ජාත්‍යන්තර සංඥා භාෂා දිනය හෙටයි – ශ්‍රී ලංකා බිහිරි වූවන්ගේ මධ්‍යම සම්මේලනයේ අදහස්