ගෑස්, විදුලි, ඉන්ධන අර්බුද මැද ගෙවෙන කාලකන්නි ජීවිත? – ආචාර්ය විශාඛා සූරියබණ්ඩාර – 2022.03.10