කුරුඳු දුම්වැටිය ජනතාවට හිතකරද? ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara