ඔලබොඩුව ශ්‍රී ජයවර්ධනාරාම රජමහා විහාරයේ නවම් මහා පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් පෙරහැර – 2023.02.25