ඔමික්‍රෝන් සිතාගත නොහැකි වේගයකින් ව්‍යාප්ත වෙනවා – වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය TV 1ජාතික මෙහෙවර – 2022.01.31