ඔබත් නිවසේ ඉන්ධන බූලී ගබඩා කළාද? – කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි අනතරු අංශයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඉන්දින ජාගොඩ