ආසාදිතයින් ඉහළ යාම හමුවේ මෙරට සෞඛ්‍ය අංශ අර්බුදයකද? – Jathika Mehawara