ආර්ථික අර්බුදය ඇතුළෙ දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්වෙන අපි..? LGBT ප්‍රජාව – ජාතික මෙහෙවර – 2022.06.28