ආණ්ඩුවේ තියෙන්නෙ කළමණාකරන අර්බුදයක් …දේශපාලන විචාරක රසික ජයකොඩි කියයි – Sithijaya