අර්බුදයෙන් අසරණ වන ළමා පරපුර – සටන – Satana – 2022.06.15