අරගල භූමියෙන් පටන් ගත් උදව් අල්මාරිය හැම ගමකම හදමු ද? – නීතිඥ නාමිනි පණ්ඩිත