අරගලය දියාරු වුණාද, අපිව ලෝකයාට දැන් පේන හැටි ජාතික මෙහෙවර