අරගලය ඝෘජුව චෝදනා කරන රාජ්‍ය සේවයේ පශ්නය කුමක් ද? – අනුෂා ගෝකුල – Jathika Mehawara