අම්මා තමයි මාව ලෙඩෙක් කලේ – මේ කතාව දරුවෙකුගෙන් අහන්න අම්මලා සූදානම්ද? ජාතික මෙහෙවර – Jathika mehawara

අම්මා තමයි මාව ලෙඩෙක් කලේ  - මේ කතාව දරුවෙකුගෙන් අහන්න අම්මලා සූදානම්ද? ජාතික මෙහෙවර - Jathika mehawara