අභිවාහ්‍ය කලාකෘති තුලින් රට උඩු යටිකුරු කල ගැහැණිය – ජනනි කුරේ Digasa – 2021.04.06