අපිව වැඩිපුරම පීඩාවට ලක් කරන්නේ පොලීසියයි – Lgbtq+ ප්‍රජාව – Jathika Mehewara – 2022.08.04