අද රටේ පවතින තත්ත්වය – සාරංග විජයරත්න සහ කුමාර පෙරමුණ සමග සිතිජය