අතිභයානක නව කොරෝනා වෛරස් ප්‍රභේදය ලැව් ගින්නක් මෙන් යුරෝපයේ අපේ රට සම්පූරණයෙන් විවෘතයි? Jathika mehawara – 2022.01.06