දැන් ගොඩක් ඉන්නේ තනි වර්ණයේ මිනිස්සු – ශාන්ත කේ හේරත් – Uththara Horawa – 2021.03.24