වතු සේවකයින් තවමත් අනාථයි: මගේ තාත්තත් වතු කම්කරුවෙක් – මහාචාර්ය සංඝ විජය සන්ධිරන් – Sithijaya

වතු සේවකයින් තවමත් අනාථයි: මගේ තාත්තත් වතු කම්කරුවෙක් - මහාචාර්ය සංඝ විජය සන්ධිරන් - Sithijaya