රජෙක් උපන් ඉතිහාසයේ එකම සූතිකාගාරය… – 01 – Purawatha – TV1 – Episode 7