වර්තමාන සමාජය තුළ භික්ෂුවගේ කාර්යභාරය සහ දේශිය ආයුර්වේදය වත්මන් තත්ත්වය – ජාතික මෙහෙවර – Jathika Mehawara,

වර්තමාන සමාජය තුළ භික්ෂුවගේ කාර්යභාරය සහ දේශිය ආයුර්වේදය වත්මන් තත්ත්වය - ජාතික මෙහෙවර - Jathika Mehawara,